Drogy mohou otevřít mnoho dveří, ale na všechny  otázky si člověk musí odpovědět sám.
Monika Plocová, terapeutka

Drogová závislost je abnormální až patologický stav vyvolaný častým užíváním drog (marihuana, pervitin, heroin, kokain, morfin, LSD, extáze atd.). Závislost na drogách začíná zpravidla častým užíváním drog, která vyvolá potřebu drogy cíleně vyhledávat, ať už psychologicky či fyzicky podmíněnou. Drogová závislost vede k:

  • snížení schopnosti přirozeně reagovat na běžné stimuly,
  • ve vážnějších stádiích k narušení i základních společenských a životních činností,
  • nakonec k selhání funkcí tělesných orgánů po jejich trvalém poškození.

1. Vznik závislosti

Častým motivem k začátku braní drog a vytváření závislosti je zvědavost. Mnoho lidí vyzkouší drogu jen proto, že chce zkusit, jaké to je. Dalším možným motivem je stres či životní problémy, který daný člověk není schopen řešit jinak, než útěkem. Také často může být iniciátorem parta, k níž daný člověk patří a do které chce patřit i nadále, a proto se nechá k drogám "donutit".

2. Fáze drogové závislosti

2.1. Experimentální

V této fázi drogová závislost začíná. Daný člověk je drogou nadšen, zažívá najednou pocity, které nikdy před tím nezažíval, má najednou mnohem bohatší sny, nápady, pohled na svět. Vše mu jde najednou lehce, s nadhledem, nic mu nedělá starosti. V této fázi ještě není těžké utajit před okolím, že člověk bere drogu. Je to poznat jen náznakově - časté střídání nálad, euforie, laxní přístup k problémům.

Droga v této době ještě nedá najevo žádné negativní účinky, člověk tedy může být přesvědčený, že výroky o škodlivosti drog jsou jen výmysl na odstrašení. A člověk v této době ještě nepocítí takovou finanční zátěž, jelikož mu stačí k uspokojení malé dávky drogy. Také v práci nebo ve škole zatím člověk nemá žádné problémy, ba naopak, vlivem drogy se mu může dařit lépe. Může být soustředěnější a lépe mu může fungovat paměť.

Droga v této době spolehlivě pomáhá "utápět" problémy a unikat z reality do ideálního světa, kde problémy neexistují. Přestože je v této fázi relativně lehké přestat (nevytvořila se ještě fyzická závislost), většina lidí v této fázi nepřestane, jelikož vnímají jen pozitiva, které jim droga přináší.

Experimentální fáze
Experimentální fáze

2.2. Sociální užívání

Této fázi se také někdy říká "Víkendové braní". Začíná se projevovat závislost a droga už začíná být zdrojem problémů. Musí se brát pravidelněji, ve větších dávkách. Daný člověk si však ještě myslí, že má braní drogy pod kontrolou, a že s ním může kdykoliv přestat. Droze se v této fázi začíná přizpůsobovat denní cyklus a rovněž přátelé (člověk, který bere drogu, už si nemá co říct se svými bývalými přáteli a hledá si nové mezi narkomany).

Velkým problémem v tomto období se stává škola či zaměstnání. Člověk již začíná být drogou otupován a zhoršují se jeho schopnosti přemýšlet a pamatovat si. Proto se snižují jeho pracovní čí studijní výkony. Rovněž může mít problémy s tím, že do školy či zaměstnání chodí pod vlivem drogy a jeho reakce se mohou ostatním zdát divné. Člověk může mít problém se zvyšující se absencí ve škole či zaměstnání, a proto je donucen často lhát nebo se vymlouvat, vymýšlet si.

Člověk v této fázi často hledá pomoc u osoby, která je mu blízká nebo jí důvěřuje, ale většinou neřeší problém se závislostí, ale problém s tím, jak nemít spory s rodiči, sourozenci, partnerem/partnerkou, učiteli. Rovněž přichází v této fázi určité zdravotní problémy. Často se jedná o:

2.3. Každodenní užívání

V této fázi již člověk ztrácí kontrolu nad drogou a svojí závislostí. Celý jeho život se začíná točit kolem drogy, myslí jen na to, kdy si dá příští dávku. Vše se podřizuje droze: denní režim, morální hodnoty, zaměstnání, přátelé.

V tomto období se často dostavují už i finanční problémy, protože se často už na závislost přijde a člověk je vyhozen ze školy či zaměstnání. Získávání peněz na drogy je v tomto období různé, jedinec se často uchyluje ke krádežím, podvodům či prostituci. Veškeré problémy je schopný člověk v této fázi řešit už jedině drogou, čímž se dostává do hlubších a hlubších problémů, které často vedou až k vyloučení jedince z rodiny, zaměstnání, školy, kruhu přátel na okraj společnosti.

I v této fázi se ještě mnoho lidí snaží přestat, ale sami již toho nejsou schopni, protože už si vytvořili fyzickou závislost. Návrat k normálnímu životu z této fáze je již velmi náročný, člověk má už úplně jiný žebříček hodnot, přátele, jeho rodina ho už často zavrhla a jeho závislost k droze je již velmi silná.

2.4. Užívání k dosažení normálu

Toto je poslední fáze závislosti a často končí smrtí předávkováním čí naprostým selháním organismu. Droga již uživateli v této fázi nic nepřináší, je pro něj jen úlevou od fyzické i psychické bolesti. Dávky jsou pro tělo téměř na hranici snesitelnosti, jsou však také jedinou věcí, která je schopna ho udržet při životě.

Veškerý život a myšlení jedince se v této fázi točí kolem užívání drogy a jejího získání. Právě se získáváním bývá velký problém, jelikož člověk je již velmi vyčerpaný a rovněž jeho pobyt v bídných sociálních podmínkách se na něm začíná promítat (vychrtlé a neudržované tělo, roztrhané oblečení, na kůži stopy od vpichů). Člověk se neštítí udělat cokoliv pro získání drogy - krádež, prostituce, ale klidně i vražda. To všechno dělá proto, že jej k tomu nutí droga, on sám často nechce.

Jedinec si ještě pamatuje, jak příjemná byla aplikace drogy v 1. fázi a snaží se o navození stejného stavu, ale marně. V případě, že drogu nedostane, nastává tzv.abstinenční syndrom, jinak také nazývaný absťák, který se projevuje různě, v závislosti na používané droze. Jde například o:

Typický je také pocit viny po požití drogy, člověk to řeší v této fázi tak, že si musí dát další dávku, aby zapomněl na pocit viny. Z této fáze již téměř není možné, aby se člověk vymanil vlastní vůlí, je jednoznačně nutná pomoc zvenčí.
Užívání k dosažení normálu
Užívání k dosažení normálu

2.5. Po vyléčení závislosti

I po vyléčení závislost trvá, protože může přijít životní krize nebo chuť zkusit to znovu.

I toto by šlo označit jako fázi závislosti, protože i po vyléčení závislost přetrvává a může se snadno probudit, například životní krizí či pouhou chutí zkusit to znovu.

3. Léčba

Cílem léčby je pokud možno úplné odstranění závislosti. Toho se však nedá dosáhnout najednou, léčba musí probíhat postupně, protože při příliš rychlém vysazení drogy by mohly vzniknout zdravotní komplikace (v případě, že už se vytvořila fyzická závislost) anebo by se celá léčba mohla minout účinkem.

Často pomůže vyléčení z drogové závislosti také víra, která ale musí být natolik silná, aby dovedla vytlačit drogu. Celá léčba závislosti je velice komplexní proces- jedinec, který má vytvořenou drogovou závislost není postižen jen fyzicky, ale i psychicky a je naprosto vytržen se svého dosavadního sociálního postavení.

Farmakologická léčba

  • Detoxikace: Pomalé snižování dávek tak, aby nedošlo k abstinenčním příznakům ("absťák").
  • Substituce: Nahrazení návykové látky takovou látkou, která je méně škodlivá, ale zároveň se nedostaví abstinenční příznaky. Dávky této látky se zmenšují do doby, kdy je možné vysadit je úplně.

Psychologická léčba

Tato metoda je založená na práci v terapeutické skupině a psychoterapii. Samozřejmě, metody lze kombinovat. Psychoterapie naučí pacienta zvládat těžké nebo krizové situace bez drog. Rovněž pacientovi pomáhá zapojit se opět do společenského života. Proto je často nutné nalézt novou sociální skupinu.

  • Při léčbě se postupně snižují dávky drogy až na naprosté minimum. To pomáhá tělu, aby si postupně na drogy odvyklo a přešlo opět do normálního režimu fungování.
  • Někdy se také při léčbě používá tzv. substituční metoda, kdy droga je nahrazena drogou jinou, slabší.
  • Další důležitou složkou je odstranění rituálu. S rituálem souvisí i například prostředí nebo parta, které je rovněž nutno nahradit něčím novým, co už se pacientovi s drogou nepojí.
Monika Plocová, terapeutka
Nebojte se řešit své problémy. Kontaktujte mě a já vám ráda podám pomocnou ruku.
Monika Plocová, terapeutka

Touto metodou pracujeme i v našem zařízení. Náš program pro překonání závislostí je ovšem rozšířen ještě o intenzivní terapii, založenou na osobnostní rekonstrukci. Důležitou složkou léčby je i rozvíjení naší spirituální složky, neboť mnoho lidí propadne drogové závislosti z potřeby nalezení smyslu života, pochopení svého postavení v životě apod. Rozvíjením spirituální složky naší osobnosti dochází k takzvané „sebetranscendeci“.

Člověk se přes to, co nás přesahuje, lépe zorientuje a včlení do svého prožívání a je schopen sociální adaptace, která je důležitou složkou pro život v abstinenci. Potomabstinence není žalářem, kdy si neustále musíme dávat pozor, ale je svobodným bytím, které nám dává smysl a dokážeme se volně radovat a užívat si sama sebe i svého života.