Upravit stránku

"Na základě zkušeností z mého prožitku závislosti, sedmnáctileté abtinence od návykových látek, desetileté praxe odborného terapeuta v PN Bohnice na oddělení závislosti, desetileté praxe v soukromé sféře, mé specializaci adiktologa, získaného odborného vzdělání a zahraničních zkušeností, jsem vytvořila terapeutický model léčby 33 dní s následným ambulantním doléčováním." (Monika Plocová)

Naše přednost je koncepce celistvosti, která vznikla propojením následných léčebných faktorů:

 1. Vlastní zkušenost terapeutů v kombinaci  s  odborným vzděláním 

  Systém léčby Branického sanatoria Moniky Plocové je postaven na základech sebezkušenosti v kombinaci s odborným přístupem k léčbě návykových nemocí. Zkušenosti lidí, kteří se léčili se závislosti a uzdravili se, jsou velmi cenným faktorem, který napomáhá v úzdravě od závislosti dalším lidem. Odbornost je postavena na vzdělání terapeutů v oblasti psychoterapie, adiktologie, pedagogiky, sociálních služeb. Další složkou vzdělání je absolvování sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku. To vše doplňuje letitá zkušenost práce v oboru.

  "Deset let jsem pracovala v ústavní léčbě závislostrí v Psychiatrické léčebně Bohnice, kde jsem tento cenný faktor sebezkušenosti úspěšně používala v terapii se závislými klienty. Současně jsem si dodělávala důležitou odbornost. Úzdrava ze závislosti neznamená kontrolovaně pít či užívat jinou návykovou látku, ale zcela abstinovat a řešit problémy a situace v dalším životě bez alkoholu. Svým rozhodnutím započít  vlastní osobnostní změnu "nechci už pít"." (Monika Plocová)

 2. Lidský přístup je pro nás velmi důležitou součástí. Obyčejné lidské vlídné slovo totiž dělá, vedle ostatních používaných faktorů léčby, zázraky. Lidské slovo je důležité nejen v léčbě, ale i v běžném životě.

 3. Individualita a jedinečnost člověka - člověk je individuální a jedinečná bytost, tak k ní i přistupejeme. Předností našeho přístupu jsou individuální rozhovory a terapie.
 4. Intenzita terapeutického působení je důležitá pro změnu náhledu klienta na problém, nalezení příčin úniku k návykové látce či návykovému chování, pro jeho nový životní styl i život samotný. Intenzita je naší velikou předností. Je předpokladem změny, která je základem zdravého životního stylu a trvalé změny sebe sama. Pravidelná individuální a skupinová terapie probíhá ve vzájemné rovnováze. Tuto prioritu umožňuje malý počet členů komunity, který je do 8 klientů.
 5. Bio-psycho-socio-spirituální koncepce, t.j. komplexní přístup v řešení problému užívání návykové látkya problematického návykového chování.
 6. Speciálně - pedagogický přístup je základem pro práci s celou rodinou, t.j. blízkými lidmi našich klientů a jejich dětmi, tedy komplexní péče o celou rodinu.
 7. Existenciální terapie - existenciální témata "svoboda, odpuštění, láska, víra, život......". Klienti si uvědomují svůj hodnotový žebříček a jeho význam.
 8. Režim a řád je jedním z nosných pilířů léčby závislostí. Člověk, který se potýká se závislostí, ztratil řád a pravidla v životě a velmi často i zdravý sociální návyk. Přesný léčebný řád a pravidla pomohou klientovi se zpětným vytvořením vlastního řádu a znovuzískáním sociálních dovedností.  
 9. Nalezení vlastního smyslu života je jedno ze základních motivací žít zdravý život bez přítomnosti návykových látek. V rámci terapií a programů s klienty pracujeme na utváření zdravého náhledu na sebe a svůj život. Nabízíme možnosti vytvoření nového životního stylu, jehož hlavním prvkem je pochopení problému závislosti v souvislosti s osobním prožíváním  v rámci naučeného životního stylu a v komplexnosti vývoje okolností a událostí vlastního života. Nadužívání alkoholu a dalších návykových látek je únik z reality. "Neumíme nebo nechceme žít život, který právě žijeme. Velmi často nám chybí SMYSL. Nemáme ho, nebo jsme ho v souvislosti s užíváním návykové látky ztratili. Důležité je znovu hledat a nacházet vlastní smysl. Pokud ho najdeme, najdeme i nové naplnění vlastního života bez návykové látky.." (z vlastní zkušenosti Monika Plocová)
 10. Psychosomatika - t.j. základem je lidská duše. Bolesti a problémy našeho těla jsou důsledkem nesrovnalostí a nerovnováhy lidské psychiky, bolesti a trápení uvnitř sebe sama. 
 11. Kognitivně - behaviorální terapie, t.j. klient s naší pomoci rozpoznává a mění škodlivé vzorce svého myšlení a chování. Obzvláště pak pracujeme se vzorci myšlení a chování, které jsou spojené s užíváním návykové látky nebo s jiným závislostním chováním. 
 12. Terapeutické působení vedoucí ke komplexní proměně osobnosti – „být sám  sebou“
 13.  ANONYMITA, t.j. léčba klienta, ani jeho diagnóza, není uvedena v žádném zdravotním záznamu; diskrétnost je samozřejmostí
 14. Východní filozofie (Jóga) - Jóga není jen tělesné cvičení, je to metoda vedoucí k celkovému zklidnění mysli, ztišení myšlenek. Jedná se o uvolňující cvičení, které nám umožňuje zabývat se svým tělem a pocity. Cvičení je koncipováno tak aby jej zvládl každý bez ohledu na věk a fyzickou kondici. Jóga účinně pročišťuje tělo i mysl a vede ke zdravému a vyrovnanému životnímu stylu. Jóga naší koncepci rozvíjí z pramenů východní filozofie. 
 15. Externí psychiatrické konzultace a konzilia v případě potřeby, vztahující se k psychickému stavu klientů.
 16. Zahraniční model léčby závislostí ( Betty F  ord Center; Rancho Mirage, CA )
 

 

Naše metody

 • Individuální a skupinová terapie, přednášky, besedy, rozhovory
 • Prevence relapsu (Učíme se, jak si zachovat abstinenci od návykové látky a předejít tak relapsu.)
 • Prvky metody Životní mapy (Životní mapa je unikátní komplexní metoda, která dokáže objevit, rozkrýt a popsat příčiny situací a stavů, ve kterých se člověk právě nachází. Navrhuje konkrétní kroky k řešení.)
 • Byliny a čajové rituály (Klienti se učí formou večerních nápojových rituálů připravovat si a pít zdravé nealkoholové nápoje - bylinkové čaje, ovocné nápoje. Smyslem této terapie je naučit se užít si pohodovou chvíli bez alkoholu. Objevit kouzlo čaje, ovocných šťáv a dalších nealkoholických nápojů, které se mohou stát spolehlivým společníkem v abstinentském životním stylu.) Bylinky, především ty české, byly nepostradatelným pomocníkem našich předků. Léčili s nimi zažívací potíže, deprese, nespavost i jaterní choroby. Naše doba na ně poněkud zapomíná, ale my se k nim vracíme při našich nápojových terapiích. Zde používáme vlastní výpěstky z naší zahrady, případně to,co nasbíráme při terapeutických procházkách.)
 • Arteateliér a kreativní dílna (Budeme tvořit. Tvorba se dá využít k odkrytí nejniternějších pocitů, najít bolavé místo, které se třeba nepovede odhalit při klasické verbální komunikaci, protože člověk buď mluvit o tom neumí, nechce, nebo v mnoha případech ani sám neví. Při tvořivé činnosti není třeba, aby byl člověk zdatný malíř, či kreslíř. Nehodnotí se kvalita obrazu, ale prožitky. Výtvarné aktivity usnadňují a rozšiřují komunikaci ve skupině o neverbální složky, přinášejí uvolnění a leckdy překvapivá odhalení, na kterých se pak dá dále pracovat při ostatních terapiích.)
 • Systemické konstelace (Mezilidské vztahy mezi sebou utváří jakési vztahové systémy, v jejichž vnitřku fungují určitá pravidla, zákony, zvyky a řády. Nejsilnějším vztahovým systémem je systém rodinný. Proces systemických rodinných konstelací je sebepoznávací a prožitková metoda. Díky ní máme možnost odhalit vlivy skrytých sil i v našem rodinném systému. Tím se nám vytváří prostor pro znovunalezení našeho vnitřního zdroje síly, osobního potenciálu a místa v rodině. Za pomoci systemických konstelací se klientům daří otevírat si cestu k vlastnímu přijetí a také k prožití plnohodnotného života ve formě osvobozené od podvědomých vlivů. Díky systemickým konstelacím máte možnost pocítit dotek vlastní duše s něčím hlubším ve vás. Jsou způsobem navázání či prohloubení kontaktu s vlastními pocity a potřebami, se sebou samými.)
 • Dramaterapie (Tato expresivní terapeutická metoda pracuje způsobem zjednodušeného symbolického vyjadřování. Jde o sebepoznávací proces probíhající prostřednictvím divadelních postupů. Terapeut pracuje s klientem, formou improvizace a hraní si vyzkouší různé role a situace. Pracujeme převážně s hlasem a tělem v prostoru, případně s rekvizitou. Klienti se pomocí této metody sžívají s okamžiky a věcmi, na které se učí správně reagovat. Učíme je vypořádat se s problémy ohledně závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách. Jde převážně o to uvolnit napětí, mít možnost svobodně vyjádřit touhu po návykové látce a hledat způsob, jak získat sebekontrolu nad svými emocemi a bažením.)
 • Muzikoterapie (Muzikoterapii využíváme jako prostředek k novému prožití vlastního těla a hlasu. Prožitková terapie, která bez potřeby slov proniká hluboko do lidské mysli, uvolňuje a pomáhá navázat kontakt s vlastní tvořivostí a hravostí.)
 • Meditace, relaxace, autogenní trénink (Je psychické cvičení směřující k poznání, usebrání a vzpamatování. Učí nás jak žít vědomě, vědomě prožívat každý okamžik, vede k hlubšímu uvědomění a pochopení sebe sama, je účinným prostředkem proti stresu a většině civilizačních chorob.)
 • a mnoho dalších..
Nahoru